22 850 58 75 bok@epsdruk.pl

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG PRZEZ FIRMĘ EPS DRUK

ORAZ ZASADY RODO

 

Czas wykonania usługi
Firma EPS DRUK zobowiązuje się do dotrzymania przyjętych przez siebie terminów realizacji usług, jednak zastrzega sobie prawo do ich zmiany w okolicznościach uniemożliwiających wykonanie usług w przyjętym uprzednio terminie z przyczyn niezależnych od firmy EPS DRUK (np. przerwa w dostawie energii elektrycznej, awaria maszyn, choroba personelu itp.).

Dopasowanie kolorów, próbki
W przypadku gdy przy wykonaniu zlecenia konieczne jest dokładne odwzorowanie kolorów, Klient ma obowiązek dostarczyć wraz ze zleceniem wzorzec kolorystyczny wykonany w tej samej lub zbliżonej technologii. Firma EPS DRUK zobowiązuje się ze swej strony do jak najlepszego dopasowania kolorów przy zachowaniu zasad należytej staranności i dostępnej wiedzy technicznej. Klient przyjmuje zaś do wiadomości, że ze względu na ograniczenia dotyczące danej technologii firma EPS DRUK nie może zagwarantować idealnego odwzorowania kolorystycznego.
Firma EPS DRUK może przedstawić Klientowi do zaakceptowania próbki wykonania usługi. Jeżeli klient nie skoryguje jakichkolwiek błędów w przedstawionych próbkach, będą one stanowiły podstawę wykonania zlecenia.
Próbki przedstawione Klientowi pozostają własnością firmy EPS DRUK – jeśli zostaną one udostępnione Klientowi, ma on obowiązek dokonania ich zwrotu. Firma EPS DRUK zobowiązuje się przy tym, że nie zostaną one udostępnione osobom trzecim.

Ceny
Wszystkie ceny dla klienta są zgodne z cenami zawartymi w cenniku usług firmy EPS DRUK, obowiązującym w dniu przyjęcia zlecenia.
Wyjątkowo oddzielnie ustala się ceny dla usług wykonywanych na nietypowych rodzajach materiałów, usług o skomplikowanym charakterze zamówienia, usług w oparciu o materiały/pliki elektroniczne Klienta, których forma utrudnia realizację zlecenia. Ceny podane w cennikach firmy EPS DRUK są cenami BRUTTO. W przypadku jeśli po złożeniu zlecenia Klient dokonuje zmian w specyfikacji zamówionej usługi, firma EPS DRUK zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Ceny mogą ulegać zmianie w sposób odpowiadający wszelkim kosztom ponoszonym przez firmę EPS DRUK wskutek zmian dokonanych przez Klienta w specyfikacji zlecenia, a w szczególności terminu wykonania usługi, kosztu dodatkowych próbek, opóźnień wynikających z poleceń Klienta lub nie dostarczenia przezeń materiałów niezbędnych do wykonania usługi.

Odpowiedzialność
Klient przyjmuje do wiadomości, że firma EPS DRUK odpowiada za ewentualne szkody powstałe w powierzonych materiałach jedynie do wartości samego materiału (do wartości nowego, nienaświetlonego materiału fotograficznego lub nowego, niezapisanego nośnika cyfrowego). Firma EPS DRUK nie odpowiada ze niewykonanie usługi w terminie z przyczyn obiektywnych (patrz punkt 1).

Prawa autorskie

Klient przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych kosztów, strat i wszelkich skarg wynikających z naruszenia praw autorskich osób trzecich, dotyczących materiałów przekazanych przez klienta do obróbki firmie EPS DRUK.
Zwrot i zatrzymanie materiałów należących do klienta
Wszystkie materiały powierzone firmie EPS DRUK w związku z wykonywanym zleceniem, zostaną zwrócone Klientowi w chwili odbioru usługi, o ile nie będą obowiązywały inne ustalenia. Odbiór wykonanego zlecenia jest równoznaczny z odbiorem powierzonych materiałów. Za materiały nieodebrane przez Klienta w momencie odbioru zlecenia nie odpowiadamy.

Umowa
Umowa zawarta z Klientem, dotycząca wykonania usługi, nie może być, ani żadne prawa z niej wynikające, przekazywana przez klienta osobom trzecim bez zgody firmy EPS DRUK.

Skargi i reklamacje
Wszelkie skargi oraz reklamacje dotyczące jakości wykonanej usługi mogą być składane w ciągu trzech dni od daty odbioru zlecenia w siedzibie firmy EPS DRUK wraz z oryginalnym formularzem zlecenia. W przypadku usługi wykonanej całkowicie na materiałach należących do firmy EPS DRUK Klient jest również zobowiązany do zwrotu tych materiałów.

Płatności
Płatności za wykonanie zleceń w firmie EPS DRUK są regulowane gotówkowo, za pomocą karty płatniczej lub przelewem. Prawo do płatności przelewem klient uzyskuje po trzeciej transakcji gotówkowej w wysokości co najmniej 500 PLN. Warunkiem otrzymania prawa do płatności przelewem jest dostarczenie niezbędnych dokumentów: kopii wpisu do Rejestru Gospodarczego, NIPu oraz REGONu. Prawo do płatności przelewem może zostać anulowane w przypadku nieterminowego regulowania należności. Ponadto w przypadku nieuregulowania płatności w terminie wyznaczonym przez firmę EPS DRUK, będą naliczane odsetki za zwłokę w wysokości +1 % należnej kwoty dziennie.

RODO

Administratorem Twoich danych jest EPS DRUK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 39, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7773302474, REGON: 360139414. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: bok@epsdruk.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Grzybowska 39, 00-855 Warszawa.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy.
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu.
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze EPS DRUK, Grzybowska 39, 00-855 Warszawa lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@epsdruk.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane będą przechowywane w bazie przez 3 lata.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez EPS DRUK Sp. z o.o. w ramach zawieranych z Tobą umów.